חרסינה ריהוט לבית

תקנון אתר חרסינה

תקנון תנאי שימוש

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 1. כללי

 אתר חרסינה הינו אתר סחר אלקטרוני השייך לחרסינה השקעות בע"מ 516729449 (להלן "אתר"), משמש לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים ו/או הקונה/ים"). האתר מאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים מגוונים, ייצור רשימות של מוצרים מועדפים ועוד.

 • תקנון תנאי שימוש זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראותיו יחולו על כל גלישה ו/או שימוש באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי הגולשים ו/או הרוכשים באתר, והוראותיו עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של האתר. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר יתבצעו באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאי שימוש אלה, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. משכך, חרסינה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 • הוראות תקנון תנאי שימוש זה אינן באות להחליף כל תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר ו/או עמוד ו/או מותג אחר אשר עשוי להיות נגיש ו/או מקושר ו/או זמין באמצעות ו/או דרך אתר זה, לרבות אתרים המצויים בשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). ככל שהמשתמש יופנה לגלוש ו/או לעשות שימוש באתרים מקושרים, אזי שהשימוש בהם יהא בכפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, חרסינה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • באתר מוצעים למכירה מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים ומגוונים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם בהכרח מוצרים המיוצרים על ידי חרסינה, אלא אך ורק משווקים על ידה, לעיתים תופנה לדף המתאר את המוצר המוצע למכירה, פרטים אודות היצרן והיבואן, פרטי האספקה, האחריות, פרטים אודות תנאי התשלום, המשלוח וכיו"ב. מובהר, כי האחריות על המידע המוצג בדפים המתוארים לעיל הינה על מוסר המידע בלבד.
 • נוסח תקנון התנאי שימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון תנאי שימוש זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על-ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון תנאי שימוש זה וכי הוא הבין אותן ומסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן כי הוא מתחייב לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחרסינה ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 1. שימושים אסורים באתר
 • ללא מתן הרשאה מחרסינה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
  • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
  • הפצת דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. תנאי רכישה באתר
 • רכישת מוצר באתר אפשרית בדרךפשוטה, והינה הזמנת מוצרים מן האתר ללא רישום מלא, באמצעות מצב "אורח". בכדי להזמין מוצרים, נדרש המשתמש ו/או הגולש לבחור מוצר ולעבור לקופה לתשלום ולבחור שיטת משלוח (להלן "מצב אורח").
 • האתר עשוי להכיל מגוון אפשרויות קניה, לרבות מבצעים שונים, הנחות וכדומה. לעיתים יתווספו ויחולו תנאים פרטניים בנוסף לתנאי השימוש בתקנון זה. מובהר, כי תנאים אלה אינם מבטלים זה את זה אלא מצטברים, ובאחריות המשתמש לוודא ולקרוא אותם טרם השימוש באתר ורכישת המוצרים.
 • המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם יצויין ליד כל מוצר ו/או שירות.
 • מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יחל תהליך אספקת המוצר לבית הרוכש, בהתאם לעדיפות המשלוח אותה בחר (משלוח, על פי סוגיו, או איסוף עצמי), ככל שהינה בטווח ההפצה של חרסינה ו/או ספקי המשנה שלה כמפורט במדיניות המשלוחים או בתקנות. 
 • ההזמנה תירשם במחשבי חרסינה, או אצל מי מטעמה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של חרסינה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, הם בלבד, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחרסינה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של חרסינה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 • בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי חרסינה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 • מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר ובחנות בלבד והם אינם חלים בהכרח בחנויות הספקים, יבואנים או כל חנות אחרת.
 • חרסינה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 1. כשירות – הזכאים להירשם לאתר ולרכוש באתרי האינטרנט
 • רשאים לרכוש באתר אך ורק משתמשים שעומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל  .
   • משתמשים בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף או כרטיס אשראי זר.
   • אין אפשרות לבצע תשלום באתר ללא בחירת אופציה של כרטיס אשראי או אמצעי אחר המקובל על האתר (לרבות PayPal).
  • משתמשים בעלי תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
  • משתמשים המצויים בטווח שירות המשלוחים של חרסינה ו/או ספקי המשנה שלה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי לחרסינה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ולבטל מרוכשים את רישומם והזמנתם, ככל שהתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי שימוש אלה ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, והכל לראות עיניה ולשיקול דעתה המלא והבלעדי של חרסינה.
 1. שעות פעילות האתר
 • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של חרסינה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.
 • שעות פעילות מוקד שרות לקוחות הינן בימים א' – ה' בין השעות 10:00-18:00. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים בשעות פעילות האתר ו/או בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות כמצוין בתקנון תנאי שימוש זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של חרסינה.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה במפורשת של חרסינה, מראש ובכתב.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של חרסינה או של צד שלישי, אשר הרשה לחרסינה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחרסינה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור חרסינה לכך, מראש ובכתב.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם חרסינה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין חרסינה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של חרסינה ואין לעשות בהם כל שימוש.

      7. דמי מדידה, ודמי ביטול ותוספת התקנה לאזורים מרוחקים למקלחונים ו\או ארונות אמבטיה 

 • - מדידה נועדה לקבוע את המוצר המתאים לתנאי השטח תוך התחשבות בצרכי הלקוח.
  - חיוב בגין מדידה יבוצע ע"י מחירון המדידות המפורט במחירון המוצרים הרלוונטי. 
  - מקלחונים סטנדרטים ו\או לפי מידה שנדרש להם ע"י הלקוח מדידה ו\או מדידת חובה, יגבה תשלום עבור המדידה בעת המדידה ולא יקוזז ממחיר ההתקנה הסופי במעמד ההתקנה.
 • - ארונות אמבהטיה סטנדרטים ו\או לפי מידה וייצור מיוחד שנדרש להם ע"י הלקוח מדידה ו\או מדידת חובה, יגבה תשלום עבור המדידה בעת המדידה ולא יקוזז ממחיר ההתקנה הסופי במעמד ההתקנה. 
 • -לא יבוצע זיכוי בגין מדידה שבוצעה, במקרה שלא הותקן מוצר בהמשך-תהא הסיבה אשר תהא. 
  -מתקין אשר הגיע אל ביצוע מדידה של המקלחון ו\או ארון אמבטיה, ויצא שלא ניתן ו\או לא מתאים ו\או השטח לא מאפשר - הלקוח יחוייב בביצוע מדידה או בגין דמי ביטול כמפורט להלן.
  - דמי ביטול יגבו בגין ביטול התקנה שתואמה והתקיימו אחד מהתנאים הבאים:
  א.הלקוח אינו עונה להתראה טלפונית מהמתקין, להתראות טלפונית מהמשרד, המתקין הגיע לכתובת וניסה להגיע אל הפרויקט לביצוע ההתקנה ואין מענה או נציג מטעם הלקוח בשטח.
  ב.מתקין הגיע אל הכתובת ולבקשת הלקוח תהא סיבה אשר תהא לא תבוצע התקנה ו/או השטח בנכס אינו מוכן לביצוע ההתקנה ו/או המוצר אינו מתאים בשטח ו/או במועד שנקבע לצורך ההתקנה לא נמצא מבוגר מעל גיל 18-הלקוח יחוייב בדמי ביטול כמפורט בהמשך.
  - גובה דמי הביטול הינו סך של 200 ש"ח לא כולל מע"מ בכפוף לשינויים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
  - דמי התקנה למקלחונים נקבעת ליד כל מקלחון כמפורט בשאלון למעלה 
  - יש דמי תוספת התקנה לאזורים מרוחקים של 171 ש"ח לא כולל מע"מ לכל הערים ו/או המושבים ו/או הכפרים הנמצאים מ-כרמיאל צפונה ובאר שבע דרומה).
  - יש גם תוספת התקנה לאזורים אחרים של 770 ש"ח לא כולל מע"מ לכל הערים ו/או המושבים ו/או הכפרים כמפורט להלן (אילת, אילות, אליפז, אלמוג, ארגמן, באר אורה, בית הערבה, גרופית, ורד יריחו, חצבה, יהל, יטבתה, לוטן, מחנה יוכבד, מכחול, מצפה שלם, נאות הכיכר, נאות סמדר, נווה זוהר, נווה חריף, סמר, ספיר, עידן, עין גדי, עין חצבה, עין יהב, עין תמר, עיר אובות, פארן, צופר, צוקים, קבועה(שבט), קודייראת א-צאנע(שבט), קטורה, קליה, שחרות.
  - הסכומים האלו ישולמו ישירות למתקין.
 1. תוכן האתר ופרסומות
 • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם (As available). כוונת חרסינה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואמין, אולם יתכן כי התוכן או המלאי המוצג אינו שלם ולחלופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן לאור שהמידע כולו נלקח מהיבואנים ו/או הספקים ו/או היצרנים .
 • חרסינה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע למשתמש ומסכים לכך שכל ההסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי ובאחריותו בלבד; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר המוצג והוא מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על כל האמור.
 • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות וכיו"ב (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות שימוש ונתונים שונים, נמסר על-ידי הצדדים השלישיים הללו וחרסינה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 • מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר מעת לעת יהיה אמין ונכון לכל היתר וככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. במסגרת הפרסום כאמור עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת חרסינה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.
 • האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות "Cookies" (להלן "קוקיז"), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
 • נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיז ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של חרסינה או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
 • הקוקיז הינם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את הקוקיז מהמכשיר שברשותו, אם כי מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע כי אינו מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיו. מאחר שהקוקיז נועדו להקל על המשתמש את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי שיש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם המשתמש דאג לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.
 • למידע נוסף על שימוש בקוקיז באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של חרסינה באתר.
 1. שמירת פרטיות והגבלת אחריות
 • חרסינה דואגת ומתחייבת באופן מלא לשמירת פרטי הלקוחות שלה באפן תקני וראוי כדין  ולא תמסור שום פרט לצד ג' 
 • הלקוח שרוכש מחרסינה רוכש באופן מאובטח וחרסינה אינה שומרת פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות ויתר מזה הינה משתמשת במערכת סליקה שנתמכת בהתקן PCI DSS =PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDAD (שזה אומר בעולם הוקמה מועצה בינלאומית אשר קבעה תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים ושומר על הלקוחות בשם PCI DSS )
 • חרסינה יש לה גם תעודת SSL שזוהי שיטת הצפנה ואבטחה לדפי אינטרנט מאובטחים. דפים מאובטחים הם דפים שהתקשורת בינם לבין הדפדפן מוצפנת, ושזהות החברה או האדם המציג את הדפים ניתנת לבירור אחד הכלים המידיים לבדיקה של אמינות האתר שבו אתם נמצאים היא תעודת ה-SSL שלו.

  תעודת SSL היא תקן המעיד שהתקשורת בין המחשב שלנו לאתר האינטרנט מוצפנת. כלומר, באתר עם תעודת SSL

  פורץ שיירט את פרטי האשראי בעת הקנייה – ייכשל..
 • חרסינה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר והינה אחראית לאמינות מה שמציגה ו/או שמעתיקה מעת לעת על מידע שמנפיק היבואן ו/או הספק ו/אן היצרן מבחינת תוכן, תמונות, מפרט, מחיר, משלוח . כמובן חרסינה אחראית לתת שירות טלפוני בכל דרך אפשרית כמפורט בתקנון ע"י מחלקת שירות מיואשת וזריזה. בין היתר חרסינה מנפיקה ומסתמכת על המידע של המוצרים מהיבואנים הרשמים לכל מוצר לכן אנו עושים מאמץ רב לבדיקת הנתונים שמפורסמים על ידינו . עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות גישה לאתר מעת לעת .ידוע למשתמש ו/או לגולש, כי האתר, לרבות כל תוכן, מוצר, ו/או שירות בו, ניתנים על ידי חרסינה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As is ו- As available). חרסינה לא תישא בכל אחריות שהיא על המידע שמונפק מהיבואנים הרשמיים ו/או הספקים ו/או היצרנים של כל מוצר, באפן מפורש או משתמע בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן, מוצר או שירות בו, וכן בקשר עם זמינותם ו/או התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש ו/או הגולש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שחרסינה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • חרסינה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי חרסינה ובין על ידי צדדים שלישיים;
 • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
 • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש באתר ו/או במחשבי חרסינה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחרסינה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי חרסינה עקב שיבוש כאמור.
 • מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על הספק ו/או היצרן, ועל פי המקובל ביחס ליתר המוצרים והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בתקינותו של המוצר, על הצרכן לפנות לספק/היצרן על פי החשבונית המצורפת למוצר. בכל מקרה האחריות על המוצר לא תוטל על חרסינה כמשווקת או יבואנית המוצר.
 • להסרת ספק, אחריות חרסינה, ככל שניתן יהא להוכיח כי קיימת, תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד, והמשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תקנון תנאי שימוש זה.
 • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתקנון תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 1. ביטול ו\או החלפץ עסקה והחזרת המוצרים למחסן
 • אפשר לבצע החלפה או ביטול של המוצרים שנרכשו מחרסינה תוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או קבלת המוצר לידיכם המאוחר ביניהם, לפי חוק הגנת הצרכן או לפי כל דין ישראלי אחר בתוספת דמי הביטול של מדידה והתקנת מקלחונים אם הלקוח מעוניין בביטול או החלפת מקלחון, באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של חרסינה כל עוד: 

  (1) לא נעשה במוצר כל שימוש; 

  (2) לא נגרם לפריט נזק או פגם; 

  (3) הפריט באריזתו המקורית; 

  (5) הוצגה חשבונית מקורית בגין התשלום עבור הפריט; 

  (6) הפריט המוחזר לא יוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות;

  (7) הפריט אזל מהמלאי;

  (8) הפריט נמנה תחת מוצרי היגיינה

  במקרה של ביטול יחזיר הלקוח את המוצר למחסני חרסינה בנוף הגליל רחוב העבודה 3, ייבדק המוצר ואם הוא עומד בתנאי ההחזר כמפורט לעיל תועבר בקשה להנהלת חשבונות לביצוע זיכוי בניכוי דמי משלוח הלוך ואם קיבל משלוח חינם ינוכה משלוח כי לא מימש את ההטבה, דמי ביטול לאתר בסך של 5% או 100 ש"ח הנמוך ביניהם מסך העסקה ודמי טיפול לחברת האשראי בסך של 10 ש"ח.

  במקרה של החלפה הלקוח יזמין וישלם בגין מוצר חדש מהאתר ובהערות בדף התשלום הוא ירשום כי הוא מעוניין להחליף את המוצר הישן (חשוב לרשום מספר הזמנה ישנה) ובזה נפתחת לו קריאת משלוח חדשה למוצר החדש עם בקשה לאיסוף המוצר הישן, עת שיוחזר המוצר למחסני חרסינה ויעמוד בתנאי ההחזר כמפורט לעיל, ייבדק המוצר ותועבר בקשה להנהלת חשבונות לביצוע זיכוי בניכוי דמי משלוח הלוך ואם קיבל משלוח חינם ינוכה משלוח כי לא מימש את ההטבה ודמי החזרה בהתאם למחיר שנקבע על ידי חברות המשלוחים ודמי טיפול לחברת האשראי בסך של 10 ש"ח .

  עלויות משלוח הלוך לחישוב דמי ההחלפה ודמי ביטול:    
  1- ארונות אמבטיה גדולים, קטנים ואמבטיות סך של 200 ש"ח לפריט
  2- אסלות תלויות, מונבלוקים, כיורי משטח חרס אינטגרלי ומראות גוף סך של 150 ש"ח לפריט
  3- מראות קטנות סך של 70 ש"ח לפריט
  4- כיורים מונחים ושאר המוצרים הקטנים 35 ש"ח 
  לפריט  

  עלויות משלוח חזור לחישוב (רק במצב החלפה):
  1- ארונות אמבטיה גדולים, קטנים ואמבטיות סך של 200 ש"ח לפריט
  2- אסלות תלויות, מונבלוקים, כיורי משטח חרס אינטגרלי ומראות גוף סך של 150 ש"ח לפריט
  3- מראות קטנות סך של 70 ש"ח לפריט
  4- כיורים מונחים ושאר המוצרים הקטנים באתר סך של 35 ש"ח לפריט
 • מובהר, כי הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • על הקונה לשלוח הודעה בכתב לחרסינה, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או בווצאפ , והכל בהתאם להוראות הדין.
 • מוצרים שהינם ביצור ו/או הזמנה מיוחדת שמותאמת ללקוח ולפי הדרישות שלו לא ניתנים להחזרה ו/או ביטול הזמנה.
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או משומשים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום על ידי חרסינה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של חרסינה.
 • יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות חרסינה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.
 • מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא חרסינה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הקונה, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה לקונה. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את הקונה בכל סעד שהוא ולא יהיו לקונה כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד חרסינה:
  • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את חרסינה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת חרסינה את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
  • במקרה בו לא עמד הקונה בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הקונה פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  • במקרה בו המוצר המוזמן אזל מהמלאי ו/או לא היה קיים במלאי עת ביצוע ההזמנה.
  • בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של חרסינה, ובלבד שתמסור על כך לקונה הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב הקונה בתשלום סך ההזמנה.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
 • אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי חרסינה ו/או על ידי הספקים ו/או על ידי חברות המשלוחים בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל (המצויה בטווח שירות המשלוחים של חרסינה), אותה הזין הרוכש בעת ביצוע ההזמנה ושילם עליה כדין, חרסינה תדאג שהמוצר יגיע באופן מושלם לכל היתר כמפורט בדף התוכן ו/או במפרט של המוצר שהועתק מהיבואנים ו/או מהספקים ו/או היצרנים ובכפוף לכך כי זכותה של חרסינה שלא לספק מוצר כלשהו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובכך הלקוח יהיה זכאי לקבל כספו בחזרה באופן מלא כל עוד שולם הסכום של המוצר כדין.
 • האתר עשוי לאפשר לרוכש לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה בתוספת תשלום משלוח ע"י מחלקת השירות בחרסינה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.
 • מובהר כי מועדי אספקת המוצרים יהיו בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש ובהתאם ליכולות האספקה של חרסינה באותה עת, ולקונה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך. להסרת ספק, מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה' ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
 • - אם ובהנחה יש הטבה של משלוח חינם באתר תמיד תהיה לתקופה מסוימת (האתר יכול לבטלה בכל עת ולפי שיקולו הבלעדי) לא ניתן לקבל את ההטבה בחנויות שלנו או אצל הזכיינים שמשווקים את המוצרים שלנו.
  - משלוחים בחרסינה לכל מקום בארץ מתבצעים לרוב עד 8 ימי עסקים כולל משלוח ארונות אמבטיה, אסלות, כיורים מחרס שבירים, מראות וכל מוצר שלא נזכר באמצעות חברות המשלוחים שלנו עד לבית של הלקוח (פריקת מדרכה).
  - משלוחים בחרסינה לכל מקום בארץ למוצרים בייצור מיוחד מתבצעים לרוב עד 15 ימי עסקים ע"י חברות המשלוחים שלנו עד לבית של הלקוח (פריקת מדרכה).
  עלות המשלוחים רשומה ליד כל פריט ואם לא רשומה, המחיר הסופי של המוצר כולל בתוכו דמי משלוח.
  - אם אתה מעוניין במשלוח דרומית לבאר שבע עד אילת ישולם תוספת של- 150 ש"ח ומשלוח למועצה איזורית אשכול ולאזורים מעבר לקוו הירוק והבקעה ישלום תוספת של- 100 ש"ח לכל הפריטים בהזמנה (ישולם מזומן ישירות למוביל או למתקין).
  - במידה ורכשת רק מקלחונים ובחרת בהתקנה ע"י המתקין, המשלוח יהיה כלול בעלות של ההתקנה.
  - לא יתאפשר משלוח מקלחונים ללא התקנה.
  - יישלח אליכם הודעה מחברת המשלוחים ליום האספקה נא להיות ערוכים לקבלת ההזמנה, מי שלא מתאים לו יום האספקה ולא יעדכן חברת המשלוחים בחיוג למספר הטלפון שמופיע בהודעה יחויב בדמי משלוח חוזרים.
 • בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה, סגר כתוצאה מהקורונה וכו' ו/או עקב אירועים שאין חרסינה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, פשיטות רגל של ספקים, תקלות וכיו"ב, תיידע חרסינה את הרוכשים עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, ככל שזה מתאפשר, או ביטול העסקה והשבת כספם.
 • חרסינה אינה ולא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של חרסינה לאספקת המוצר.
 • עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל, או בחשש לסכנת חיים שכזו. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש וחרסינה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהא מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות חרסינה.
 • במידה שיתברר לחרסינה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא חרסינה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב חרסינה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
 • בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית חרסינה ו/או כל מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

   12.  אחריות ותיקוניים לברזים

 • תוקף האחריות כפוף להנפקת חשבונית מס מקורית בגין התשלום עבור הפריט ויהיה רשום ליד כל מוצר כפוף למדיניות של הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים.
  אחריות של המוצר רשומה ליד כל מוצר אחרת אין אחריות למוצר. 
 • חרסינה ו/או מי מטעמה, לא אחראים לא במישרין ולא בעקיפין לנושא ההתקנות, האחראי על ההתקנה הוא רק המתקין ו/או חברת ההתקנות ו/או מי מטעמו וכל נזק שיהיה לא תישא חרסינה אחריות כלשהיא למוצר או לנזק שיגרם כתוצאה מההתקנה. 
  החברות והיבואנים ו/או הייצרנים יעניקו אחריות למשך 12 חודשים למנגנון הברז, כל זה כפוף להוראות ניקוי ותחזוקה תקינים.
 • מעל לשנה הראשונה האחריות תהיה כפופה רק לגוף של הברז ו/או המוצר וכל ביקור טכנאי בבית של הלקוח אם יוענק ע"י היבואן ו/או הייצרן יחוייב הלקוח בסכום של- 250 ש"ח. 
  אם ובהנחה לא יוענק ע"י היבואן ו/או הייצרן ו/או הספק ביקור בבית במהלך השנה הראשונה יינתן שירות לפי תיקון מעבדה באמצעות חברת משלוחים בתשלום דמי משלוח רגילים בין 2-7 ימי עסקים. 
  האחריות לא תחול במקרים הבאים :
  *אם התקלה נגרמה כתוצאה מהרכבה שלא בהתאם להוראות או שימוש בחומרי ניקוי מזיקים 
  *המוצר תוקן או טופל ע"י אנשים שלא הוסמכו ע"י החברה 
  *שבר במוצר
  *סתימה שנגרמה כתוצאה מלכלוך בצנרת וגרמה לברז או לאחד ממרכיביו נזק 
  *במקרה של שימוש מעל 80 מעלות צלזיוס ו/או שימוש בלחץ גבוה מ-6 אטמוספרות 
  *פגם שלא נגרם מבלאי סביר עקב שימוש במוצר 
  *טיפול בחומר לא מתאים או טיפול בניגוד להוראות הניקוי והתחזקה המופיעות בתעודה זו

   13. אחריות ותיקונים למקלחונים 

 • תוקף האחריות רשום ליד כל מוצר כפוף למדיניות של הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים.
  אחריות של המוצר רשומה ליד כל מוצר אחרת אין אחריות למוצר. 
  האחריות של המקלחונים ניתנת רק לפרופיל של המקלחון, שאר החלקים ו/או שבר ו/או גומיות אין להם אחריות. 
  12 חודשים אחריות על הצירים של המקלחון מטעם הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים של המקלחון.
  ניתן לקבל שירות ע"י ביקור טכנאי לתיקון המקלחון באמצעות היבואן ו/או הייצרן, יחוייב הלקוח  באמצעות מחלקת שירות, בתוספת תשלום על הביקור ועל החלקים.
  חרסינה ו/או מי מטעמה, לא אחראים לא במישרין ולא בעקיפין לנושא ההתקנות, האחראי על ההתקנה הוא רק המתקין ו/או חברת ההתקנות ו/או מי מטעמו וכל נזק שיהיה לא תישא חרסינה אחריות כלשהיא למוצר או לנזק שיגרם כתוצאה מההתקנה. 

   14. אחריות לארונות אמבטיה, מראות ומוצרי חרס (אסלות תלויות, כיורים, מונבלוקים וכל מוצר אחר שעשיו מחרס או מזכוכית)

 • תוקף האחריות רשום ליד כל מוצר כפוף למדיניות של הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים.
  אחריות של המוצר רשומה ליד כל מוצר אחרת אין אחריות למוצר.
 • האחריות של הארונות ניתנת רק לצירים של הדלתות ולמסילות של המגירות האחריות ניתנת באמצעות החלפת החלק הפגום בחלק חדש באמצעות חברת משלוחים הלקוח ישלם דמי משלוח 100 ש"ח למוביל להלוך וחזור. 
 • אין ביקור טכנאי להחלפת צירים ומסילות של הארון. 
 • אין אחריות על התנפחות העץ ו/או שבר ו/או שריטות ו/או סדק ו/או שינוי צבע של הארון ו/או כל נזק אחר (בדיקת המוצר מוטלת אך ורק על הלקוח).
 • אין אחריות לכיורים שעשוים מבטון במקרה של קילוף ו/או כתמים ו/או שבר ו/או סדקים ו/או כל נזק אחר (בדיקת המוצר מוטלת אך ורק על הלקוח). 
 • אין אחריות לשריטות ו/או שבר כיורים שעשוים מחרס, אסלות תלויות, מושבי אסלות, מונובלוקים, וכל מוצר אחר שעשוי מחרס או זכוכית (בדיקת המוצר מוטלת אך ורק על הלקוח).  
 • אין אחריות על שבר ו/או שריטה במראות (בדיקת המוצר מוטלת אך ורק על הלקוח).
 • חרסינה ו/או מי מטעמה, לא אחראים לא במישרין ולא בעקיפין לנושא ההתקנות, האחראי על ההתקנה הוא רק המתקין ו/או חברת ההתקנות ו/או מי מטעמו וכל נזק שיהיה לא תישא חרסינה אחריות כלשהיא למוצר או לנזק שיגרם כתוצאה מההתקנה. 

  15. ציות לתנאים ושיפוי

 • הקונה מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
 • כמו כן, הקונה מתחייב לשפות את חרסינהו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של הקונה ו/או מכל חיוב בו תחויב חרסינה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחרסינה אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי הקונה באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

   16. זמינות ו/או שינוי האתר  

 • חרסינה רשאית להתיר או לאסור את גישת הקונה לאתר בכל זמן בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתהא לקונה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • חרסינה תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי הקונה באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהא לקונה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

   17. התיישנות

 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, הקונה ו/או המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חרסינה ו/או כל מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי הקונה ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים מיום הרכישה וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

    18. סמכות שיפוט וברירת דין

 • על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר נצרת, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

     19. שונות

 • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין חרסינה השקעות בע"מ בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש ו/או רוכש לבין חרסינה.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • חרסינה תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

     20. יצירת קשר

 • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של חרסינה באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או באמצעות ווצאפ חרסינה 0529421197 או במייל Hrsena.online@gmail.com, הודעות שלא ימסרו באמצעים המפורטים, לא יחשבו כהודעות שנמסרו.
 • כל הודעה אשר תשלח על-ידי חרסינה לרוכש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא הרוכש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה במייל – ביום מסירתה.
 • במידה שיתברר כי חרסינה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא חרסינה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב חרסינה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.

   


logo בניית אתרים